סגולה בדוק ומנוסה

אראפצונעמען אלע שלעכטע אויגן

עפענען די וועג פאר השפעות טובות

שמירה

זרע של קימא

רפואה

הצלחה

פרנסה

שידוכים

https://einyyeshuah.org/wp-content/uploads/2021/07/pen.png

מפיהם ומפי

עיני ישועה מעמבערשיפ

מעמבער בענעפיטן

איר קענט סיי ווען אריינרופען צו הערן אפדעיטס בנוגע אייער נעמען

אין פאל מען טרעפט ח”ו אן עין הרע וועלן מיר דאס אראפנעמען פון אייך דורך די מיטלען וואס זענען מקובל פון צדיקי אמת

א ספעציעלע אויפזוכט אויף אלע אייער נעמען אויפן גאנצן יאר

א בליק אריין אין די הייליגע פעולות פון

המקובל הגה”צ ר’ שמואל אריה עקשטיין שליט”א

טוב עין הוא יבורך

א פונקטליכע באריכט דער רב שליט"א גיבט איבער א באריכט איבער די תוצאות
סגולת אבותינו בידינו די הייליגע סגולה בדוק ומנוסה פון גיסן בליי
לפני מי אתם מטהרין דער רב שליט"א ביי די עבודת הקודש צו רייניגן די נעמען פון אלע מרעין בישין
העתירו אל ה' דערהויבענע מאמענטן ווי הגה"צ דער רב שליט"א זאגט די תפילות המקבולות
נקי לגמרי דער רב שליט"א קוקט נאכאמאל איבער די נעמען, זיכער מאכן אז אלעס איז ריין
תמידין כסדרן דער רב שליט"א האלט א כסדר'דיגע שמירה און גייט איבער די נעמען פון צייט צו צייט

...וואס זאגן אונזערע חשובע מעמבערס

…אין די יעצטיגע קראנא תקופה האבן געהאט עטליכע טענענטס וואס האבן נישט געצאלט… תיכף נאכן שפרעכן האבן זאכן זיך געטוישט און אלע צאלן צייטליך

שמואל דוד ט. -לעיקוואד

מיין ביזנעס האט אנגעהויבן צו בליהן פון איין מינוט צום צווייטן… געוויסע ארדערס וואס זענען געווען אויף האלד א לענגערע צייט זענען תיכף געווארן סאבמיטעד…

אהרן ש. -אנטווערפן

…זייט איך בין געווארן א “עיני ישועה מעמבער” שפיר איך אז עס האט מיר ארומגענומען א געוואלדיגע רואיגקייט אין אלע הינזיכטן…

מרת ע. ב – ב.פ

…נאכן זיך מושטענען א לענגערע צייט מיט פרנסה, האב איך געשלאסן קאנטראקט מיט א הערליכע זשאב, ממש געאייגנט פאר מיין תכונת הנפש..

מושי ר. -מאנסי

…איך האב יעצט ב”ה געשלאסן א הערליכע שידוך, עס האט זיך מיר געלוינט יעדע פעני…

מ.ט גרין -ב.פ

…איך האב געהאט אסאך שוועריקייטן מיט א מארגעזש, ווי נאר מיר האבן אריינגעגעבן אונזערע נעמען, איז די בראקער אויפגעקומען מיט א נייע מהלך, אסאך ביליגער און גרינגער…

א.ל -קרית יואל

… איך האב נישט די ריכטיגע ווערטער אייך צו באדאנקן אוזנער גאנצע חתונה סעזאן איז ב”ה אריבערגעגאנגען מיט א געוואלדיגע רואיגקייט און דערהויבנקייט…

משפחת ש. מאנטריאל

…איך האב גאר שטארק געליטן אויף פארשידענע סיפטאמען און ווייטונגען, זייט מיר זענען געווארן א מעמבער, און אלעס אוועק געגאנגען פון זיך אליינס…

מרת ק. ווסב"ג

טוט די ריכטיגע שריט און שרייבט איין אייער גאנצע משפחה אלץ עיני ישועה מעמבער

און געניסט פון א כסדר'דיגע רואיגקייט פיל מיט השפעות טובות

  • טוט די ריכטיגע שריט און שרייבט איין אייער גאנצע משפחה אלץ עיני ישועה מעמבער

    און געניסט פון א כסדר'דיגע רואיגקייט פיל מיט השפעות טובות

  • לייגט אריין אייער אינפארמאציע און מיר ווועלן זיך אי"ה פארבינדן מיט אייך
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

פאר סיי וועלכע אנפראגע איבער עיני ישועה, דריקט דא מער אינפארמאציע? דריקט דא