הערליכע רואהיגע ימי שמחה

מיט א ספעציעלע שמירה

אראפנעמען עין הרע פון

חתן כלה און די גאנצע משפחה

א דאנק

אויף דעם האבן מיר זיך נישט געראכטן, אה! אזלעכע לעכטיגע און פרייליכע ימי שמחה, מיר האבן נישט קיין וועטער צו באדאנקן דעם רב שליט”א אויף זיין שטארקע איבערגעגעבנקייט צו אונז במשך די גאנצע צייט..

גרינג און געשמאק

אלע הכנות צום חתונה איז געגאנגען מורא’דיגע גרינג און געשמאק, אן קיין שום זייטיגע עגמת נפש, די “עיני ישועה חתונה פעקעזש” האט זיך עטליכע מאל אויסגעצאלט

רואיגקייט

מיר האבן שוין חתונה געמאכט עטליכע קינדער, די רואיגקייט און די דערהויבנקייט פון די פארגאנגענע חתונה איז פשוט נישט אראפצולייגן, מיר האבן געשפירט ווי מקובל’דיגע סגולות באגלייט אונז א גאנצע צייט…

PLEASE ENTER THE NAMES TO BE CLEARED

Our representative will contact you for a no-commitment consultation.

855.937.4824

SUBSCRIBE@EINYYESHUAH.ORG

רופט שוין